Vedtekter§ 1 - Foreningens navn

Foreningens navn er Trygg Bassenghandel og ble stiftet 13.04.2016


§ 2- Formål

Forening for leverandører til private bassengkunder hvor medlemskap sikrer at kunder får faglig god oppfølging, medlemmet utøver en seriøs forretningspraksis, produktspesifikasjoner er reelle og de følger lover og forskrifter.


§ 3 - Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.


§ 4 - Medlemmer

For å bli eller være medlem må følgende kriterier være oppfylte;

 1. Bedriften skal ha et kvalitets- og styringssystem tilpasset virksomheten og de oppgaver som utføres.
 2. Bedriftens skal ha faglig kvalifisert personell og kapasitet til å gjennomføre oppdrag på en forsvarlig måte.
 3. Bedriften skal sørge for at kunden får nødvendig FDV, anleggsdokumentasjon og tilstrekkelig instruksjon i bruken av utstyr og anlegg.
 4. Ansatte og innleid arbeidskraft skal ansettes og lønnes ihht arbeidsmiljøvernloven.
 5. Ansatte som reiser på montering og service skal være utstedt med lovpålagt og gyldig HMS kort.
 6. Ett medlem skal i sin virksomhet ta hensyn til den totale miljøbelastning, og skal følge alle de krav som pålegges av myndighetene gjennom forskrifter, avgifter og gebyrer.
 7. Alle påstander i markedsføring av produkter skal kunne dokumenteres.
 8. Ett medlem får i markedsføringen ikke komme med feilaktig eller villedende informasjon om egne eller andre sine produkter.
 9. Ett medlem får ikke uten samtykke lov til å kopiere deler av eller hele tekster og bilder fra medlemmer.
 10. Ett medlem skal være ajour med skyldig skatt, AGA og MVA.
 11. Medlemskap gjelder kun foretak som er registrert i Brønnøysund og har fysisk virksomhets adresse i Norge samt at de har hovedgeskjeft med basseng.
 12. Selskaper med få ansatte skal ha systemer for å ivareta garantier og service om noe skulle hende med den ansatte eller selskapet.
 13. Eksklusjon som medlem foretas av styret, etter særskilt varsel, ved mangelfull innbetaling innen forfall av årsavgift eller andre fakturaer, og kan foretas av styret, etter særskilt varsel, ved annet vesentlig mislighold av kriteriene.
 14. Medlemskap i foreningen er først gyldig og skal regnes fra den dag kontingent er betalt.


§ 5 - Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.


§ 6 - Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.


§ 7 - Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.


§ 8 - Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år i mars måned, er foreningens høyeste myndighet.
Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan (eventuelt kan ikke) skje ved fullmakt.

Møteleder velges av årsmøtet.

Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.


§ 9 - Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis, og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmene, skal den velges som har fått flest stemmer.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.


§ 10 - Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 1. Behandle årsmelding
 2. Behandle regnskap i revidert stand
 3. Behandle innkomne forslag
 4. Fastsette kontingent
 5. Vedta budsjett
 6. Velge:

    a) Leder og nestleder

    b) Styremedlem(mer) og varamedlem(mer)

    c) Revisor


§ 11 - Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.


§ 12 - Styret

Foreningen ledes av et styre på minimum 4 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
 2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
 4. Representere foreningen utad.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

Foreningen tegnes av ett av styrets medlemmer hvor de har rett til å opptre samt signere på vegne av foreningen. Retten skal utøves enkeltvis.


§ 13 - Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.


§ 14 - Oppløsning, sammenslutning og deling

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall , innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme ved at avviklingsstyret bestemmer hvordan midlene skal disponeres.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning.
Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 13. Styret skal i denne

forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.

Stemmereglene for oppløsning bør følge de regler som gjelder for vedtektsendringer, jf. § 13.